جهت اطلاع از شماره حسابهای فروشگاه به صفحه شماره حساب ها مراجعه نمایید.

لطفا از طریق فرم زیر مشخصات فیش بانکی(نام بانک، شماره فیش بانکی، تاریخ واریز) و شناسه سفارش خود را برای ما ارسال نمایید.